عباس عبدی                                    رئیس هیات مدیره 

کامبیز نوروزی                                 نایب رئیس هیات مدیره

شهریار آریا شمس مستوفی                   دبیر انجمن 

فاطمه رحمتی                                   خزانه دار 

آزاده محمد حسین                               عضو هیات مدیره 

مژگان جمشیدی                                 عضو هیات مدیره

سید مهدی موسوی                             عضو هیات مدیره 

امیرعباس نخعی                                عضو هیات مدیره 

پوریا عالمی                                     عضو علی البدل

حمیدرضا اسلامی                              عضو علی البدل 

فرید مدرسی ماهر                              عضو علی البدل

گیسو فغفوری                                   بازرس

مینا شهنی                                        بازرس

فرزام شیرزادی                                بازرس علی البدل 

آخرین خبرها