بعد از بررسی و تایید مدارک در کمیته عضو گیری، متقاضی با پرداخت یکصد و هفتاد هزار تومان، شامل پنجاه هزارتومان حق ورودی و یکصد و بیست هزار تومان حق عضویت می‌تواند عضو انجمن شده و کارت خود را دریافت کند.

این مبلغ برای تمدید عضویت در سالیان بعدی یکصد و بیست هزارتومان خواهد بود. 

آخرین خبرها