🔹 روسای چهار کمیته حقوق کار، عضوگیری، آموزش و رفاهی انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران انتخاب شدند.

🔹 به گزارش روابط عمومی انجمن، در جلسه هیات مدیره انجمن روزنامه نگاران استان تهران که یکشنبه 7 بهمن ماه برگزار شد، روسای چهار کمیته مشخص شدند.

🔹 در این جلسه و طبق نظر هیات مدیره، مسئولیت کمیته حقوق کار به آرمین منتظری، کمیته عضوگیری به افشین امیرشاهی، کمیته آموزش به امین شول و کمیته رفاهی به داریوش آرمان سپرده شد.

🔹 مقرر شد این افراد اعضا و برنامه پیشنهادی برای کمیته‌های تحت مدیریت خود را در فاصله یک هفته به هیات مدیره اعلام کنند تا پس از بررسی و نهایی شدن، کار کمیته‌ها به صورت رسمی آغاز شود.