شنبه, 09 فروردين 1399

بدنامی (انگ) اجتماعیِ مرتبط با کویید-19

 راهنمایی برای جلوگیری از بدنامی اجتماعی/برای روزنامه‌نگاران

با همه گیری ویروس کرونا و گسترش روزافزون ترس و نگرانی مردم؛ موضوع بدنامی اجتماعی در ارتباط با فرد، افراد و یا مکان هایی که با کروناویروس ارتباط دارند، به یک دغدغه مهم اجتماعی تبدیل شده است.

در راستای اهمیت این موضوع، راهنمای مشترک یونیسف و سازمان جهانی بهداشت برای اجتناب از بدنامی اجتماعی ناشی از کرونا تهیه شد که توسط دانشگاه هاپکینز برای مخاطبان دولت، رسانه ها و نهادهای محلی درگیر ویروس کووید-19 منتشر گردید.

در این گزارش توصیه ها، بایدها و نبایدهای گفتمانی در خصوص استفاده کلمات پیرامون کرونا بیان شده است كه توجه به انها مفید است.

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز در هفتمین گزارش سیاستی خود در خصوص بحران کرونا به بررسی موضوع بدنامی(انگ)اجتماعی پرداخته است که مبسوط گزارش در لینک زیر قابل دریافت است.

https://bit.ly/ssorsanxiety

آخرین خبرها