شنبه, 04 آبان 1398

آزادی مرضیه امیری با قید وثیقه

مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق که از اردیبهشت امسال در بازداشت بود، با قید وثیقه آزاد شد.

آخرین خبرها