کامبیز نوروزی-حقوقدان
 
در هفدهم مردادماه که روز خبرنگار است همه به تعریف و تمجید از روزنامه نگاران و شاغلان رسانه ها زبان می گشایند و قلم می فرسایند . از ارج و قرب این حرفه می گویند و حرمتهای فراوان می گذارند . حدیث مکرر ملال آوری است که سالی یک روز اتفاق می افتد و نه اعتباری می آورد ، نه ارزشی می آفریند . برای فهم صدق و راستی این نوع گفتارها کافی است مروری کنیم بر مسئله های قانونی و عملی که بر این حرفه حاکم است و کسی از اصحاب قدرت ، دستی برای حل آنها نمی جنباند:
    1-طبق قانون مطبوعات سال 1364 برای انتشار مطبوعات باید مجوز دریافت کرد . در اصلاحیۀ سال 1375 شرایط اخذ مجوز انتشار بسیار سخت تر شد . دولت نه تنها هیچ اقدامی برای تغییر این مقررات سختگیرانه نکرده است ، بلکه در لایحه "مطبوعات و خبرگزاری ها" باز هم بر لزوم اخد مجوز برای انتشار مطبوعات تأکید کرد . .... نظام اخذ پروانه برای انتشار مطبوعات و شروع به کار خبرگزاریها ، ... نه فقط مغایر با حقوق اساسی ملت است ، بلکه با درنظر گرفتن تکنولوژی این سالها غیرعقلایی است .
    2-ابتدا دولت و بعد بعضی نمایندگان پا را فراتر از این گذاشته ، با طرح مغشوش و مردودی به نام طرح سازمان نظام رسانه(روزنامه نگاری) در قالب یک سازمان کاملاً دولت ساخته چنین پیش بینی کرده اند که برای کار روزنامه نگاری هم باید مجوز گرفته شود . یعنی فقط کسانی می توانند روزنامه نگار شوند و از حقوق قانونی این حرفه استفاده کنند که مجوزی به نام کارت هویت جرفه ای گرفته باشند. این سختگیری ها و محدویت ها در تاریخ مطبوعات ایران بی سابقه است .
    3-شرایط اقتصاد مطبوعات و شرایط نظام اداری-مالی مطبوعات و خبرگزاری ها به شدت آشفته و به هم ریخته است . دولت هیچ برنامه ای حل بحران اقتصاد مطبوعات ارائه نداده است که در آن به ریشه یابی و تحلیل مشکلات فضای رسانه ای کشور پرداخته وبرای آن راه حلی ارائه داده باشد  ... بلکه دغدغۀ آن را نیز نداشته است . شرایط نامساعد اقتصاد مطبوعات و خبرگزاری ها مسقتیماً بر حقوق و امنیت شغلی روزنامه نگاران اثر منفی می گذارد. مزد روزنامه نگاران اندک است ، بسیاری از آنها فاقد بیمه اند و اخراج و بیکار کردن آنه ابه سادگی ممکن است رخ بدهد. 
    3-توقیف و لغو امتیاز مطبوعات همچنان ادامه دارد . شدت و سرعتی که در برخورد با مطبوعات و خبرگزاری ها وجود دارد ، در سنگین ترین پرونده های فساد مالی نیز کمتر وجود دارد . نشریه یا خبرگزاری با تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات  حتی بدون حضور صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه یا خبرگزاری توقیف یا لغو امتیاز می شود . یا در دادسرا با صدور قرار ، نشریه ای یا یک خبرگزاری توقیف می شود . توقیف یک نشریه یا خبرگزاری به منزلۀ بیکار شدن دهها روزنامه نگار است و مختل شدن ساده ترین معیشت آنها.
    4-بازداشت روزنامه نگاران اگرچه کاهش یافته است ، اما همچنان اتفاق می افتد . این نگرانی همچنان بر کار روزنامه نگاران سایه می افکند.
    5-کسب خبر برای روزنامه نگاران دشوار شده است . روزنامه نگاران به سختی می توانند خبرهای مهم را به دست آورند و برای انتشار آنه نیز مشکلات زیاد دارند ...
    6-امنیت حرفه ای روزنامه نگاری با مشکلات زیادی روبروست . روزنامه نگاران حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه ممکن است با موانع سختی روبروشوند و این نیز کارشان را سخت تر می کند.   
اینها فهرست برخی از مشکلات حاکم بر حرفۀ روزنامه نگاری است . این مشکلات نه فقط موانع مهمی برای رشد و توسعۀ روزنامه نگاری در ایران ایحاد کرده اند ، بلکه موجب از بین رفتن مرجعیت رسانه ای رسانه ای کشور گردید ه اند . از بین رفتن مرجعیت رسانه ای آسبی عظیمی است که زیان آن فقط متوجه مطبوعات و خبرگزاری ها و روزنامه نگاران نیست . بلکه امنیت ملی را نیز با مخاطره های سخت مواجه می کند .
    اگر می خواهید روزنامه نگاران را محترم بشمارید ، نیازی به سالی یک نوبت تبریک و تمجید نیست . ...آزادی و امنیت و استقلال حرفۀ روزنامه نگاری باید تثبیت و تضمین شود . حذف پروانه انتشار ، تضمین امنیت شغلی و بیمۀ روزنامه نگاران ، حل بحران اقتصادی مطبوعات و خبرگزاری ها ، جلوگیری از لغو امتیاز و توقیف مطبوعات توسط هیأت نظارت بر مطبوعات ، بازنگری در موارد توقیف و لغو امتیاز مطبوعات توسط دادگاهها ، جلوگیری از بازداشت روزنامه نگاران ، خداقل کار مقدماتی است که باید برای   بزرگداشت واقعی روزنامه نگار و رسانه انجام شود . 
    مسئولیت تهیۀ لایحه ای برای تثبیت این حقوق حداقلی وظیفۀ دولت است که به آن تاکنون توجهی نشده است . چنین اقدامی نه تنها در مسیر احقاق حقوق اساسی مطبوعات و روزنامه نگاران است ، بلکه کمک شایانی به امنیت ملی کشور از طریق احیای فضای ملی رسانه ای است.
 
منتشرشده در شرق
منتشرشده در یادداشت‌ها

موضع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره بازداشت «مرضیه امیری» در گفتگو با کامبیز نوروزی:

منتشرشده در اخبار

آخرین خبرها