جناب آقای مجید صیادی

درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت می گوییم و برای شما و سایر بازماندگان صبر و تندرستی آرزو می کنیم.

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران