روند اعتبارزدایی رسانه‌هاي داخلي تشديد و مرجع شدن رسانه‌هاي فرامرزی تسريع شده‌است
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران با صدور بيانيه اي اعلام‌ كرد

روند اعتبارزدایی رسانه‌هاي داخلي تشديد و مرجع شدن رسانه‌هاي فرامرزی تسريع شده‌است

صدا و سیما نه تنها مردم،که خود را نیز فریب می‌دهد
 نشست تخصصی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با موضوع «اعتبار رسانه‌ها در ایران» 

صدا و سیما نه تنها مردم،که خود را نیز فریب می‌دهد

«گفتگو»برای همکاری‌های مشترک دو انجمن
نشست مشترک هیات مدیره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

«گفتگو»برای همکاری‌های مشترک دو انجمن

بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره پیش‌نویس شیوه‌نامه جدید محاسبه و تخصیص یارانه مطبوعات
هر دستورالعمل جدیدی بدون بررسی فساد گذشته،صفر کردن کیلومتر فساد است

بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره پیش‌نویس شیوه‌نامه جدید محاسبه و تخصیص یارانه مطبوعات

آخرین خبرها

تصاویر