• کاندیداهای هیات‌مدیره و بازرسی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در نوبت دوم مجمع عمومی

  • آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارگری سراسری روزنامه نگاران استان تهران ( نوبت دوم)

  • دعوت به حضور در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

  • ۲۶ آبان؛ آخرین مهلتِ ثبتِ وکالت برای حضور در انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران

  • کاندیداهای هیات‌مدیره و بازرسی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران مشخص شدند