در تاریخ 26 بهمن، ساعت 9 صبح مجمع عمومی عادی انجمن صنفی برای انتخاب بازرسان و مجمع عمومی فوق‌العاده برای اصلاح بندهایی از اساسنامه برگزار خواهد شد. در مجمع عمومی عادی وفق اساسنامه علاوه بر انتخاب بازرسان گزارش بازرسان، هیات مدیره و خزانه‌دار قرائت خواهد شد.

در مجمع عمومی فوق‌العاده نیز اصلاح برخی بندهای اساسنامه به شرح زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
۱- اصلاح بند۶ ماده ۴
۲-اصلاح بند الف و ب ماده۶
۳-تغییر و اصلاح ماده ۷ و تبصره ۱ آن
۴-افزودن یک تبصره به ماده ۸
۵-اصلاح و افزودن ماده ۵ و یک بند به آن
۶-اصلاح تبصره ۵ ماده ۱۰
۷-اصلاح تبصره ماده ۳۱
از تمامی اعضای محترم انجمن درخواست می‌شود در جلسه مجامع فوق الذکر در محل دفتر انجمن واقع در خیابان شریعتی نبش کودکان غزه پلاک 48 حضور به هم رسانند.
هیات مدیره انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران