26 بهمن ماه مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران برگزار می‌شود. در مجمع عادی به انتخاب بازرسان خواهیم پرداخت و در مجمع عمومی فوق‌العاده قرار است در برخی موارد اساسنامه اصلاحاتی صورت پذیرد. اصلاحاتی که روند اجرایی امور را تسهیل می‌کند.

این تغییرات بدین شرح است:
1- اصلاح بند الف و ب ماده ۶ به این شرح:
الف- ورودیه که فقط برای یک بار از هر عضو دریافت می‌شود و مبلغ آن با رای اکثریت هیات مدیره تعیین می‌شود.
ب- حق عضویت سالیانه که مبلغ آن با رای اکثریت هیات مدیره تعیین می‌گردد.
2- افزودن عبارت «به صورت چاپی یا الکترونیک» پس از کلمه اصل رسید بانکی در ماده ۷
3- اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ به این صورت که ثبت موارد حق عضویت و سایر منابع مالی در دفتر جداگانه به صورت پیاپی به جای قبض‌های چاپی پیاپی.
4- افزودن یک تبصره به تبصره‌های ماده ۸ در خصوص تعلیق و اخراج اعضا به این شرح:
تبصره 3: در صورت عدم پرداخت حق عضویت برای دو دوره ( دو سال) یا بیشتر و یا مسجل شدن فوت یا مهاجرت عضو از تهران با تایید اکثریت هیأت مدیره عضویت افراد مذکور تعلیق می‌گردد.
5- اصلاح نگارشی اشتباه راه یافته در بند ۵ ماده ۵ واژه «نداشتن» به واژه «داشتن» تغییر یابد.
6- افزودن بند ۶ به ماده ۵ به این شرح:
اعلام کتبی عضو به صورت کاغذی یا پیامک یا پیام متنی یا پست الکترونیک از شماره و ID ثبت شده در فرم تقاضای عضویت فرد مربوطه مبنی بر انصراف از عضویت در انجمن